Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Czy jesteś gotów na e-sprawozdanie finansowe?


aktualizacja: 13-06-2019
utworzono: 01-03-2019

W związku ze zmianami do ustawy o rachunkowości jakie weszły w życie 01.10.2018r. sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej  (dalej  e–SF)

 

Co to jest e-SF

Jest to sprawozdanie finansowe, które generuje się w strukturze logicznej w formie pliku XML, z wyjątkiem dodatkowych informacji i objaśnień, które występują często w formie opisowej lub not wyjaśniających i mogą być zaciągnięte w formie pliku tekstowego lub graficznego ( pdf. doc. xls itp.). Wyjątek stanowi cześć dotycząca prezentacji rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto musi być zaprezentowana w formie struktury logicznej.

 

Jak i kto podpisuje e-SF

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisuje, podając zarazem datę podpisu (1) osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy, dyrektor finansowy, biuro rachunkowe) oraz (2) kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

e-SF opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Przepisy nie przewidują odstępstwa od takiego rozwiązania nawet dla obcokrajowców. Ministerstwo co prawda ogłosiło, iż będzie można opatrzyć podpisem kwalifikowanym wyrobionym w danym Państwie Członkowskim jednak już dziś wiemy, że system KRS nie akceptuje tych podpisów. W związku z tym sugerujemy, aby obcokrajowcy wystąpili o nadanie numeru PESEL i wyrobienie podpisu w Polsce. Zwracamy tez uwagę iż dodatkowe utrudnienia techniczne występują gdy jedna osoba podpisuje podpisem elektronicznym, a druga profilem zaufanym. Prace nad udoskonaleniem systemu trwają.

 

Kto sporządza e-SF

– jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z  Międzynarodowymi Standardami rachunkowości (MSR),

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego.

 

Gdzie i kto przekazuje e-SF

Jednostki wpisane do KRS w rejestrze przedsiębiorców

przekazują sprawozdanie finansowe w formie struktury danych w formacie xml wraz z uchwałami oraz informacjami dodatkowymi do Krajowego Rejestru Sądowego do repozytorium dokumentów finansowych prowadzonego przez KRS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Następnie KRS przekazuje e-sprawozdanie finansowe jest do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych skąd Urząd Skarbowy będzie miał do nich dostęp, tak  więc nie ma już obowiązku przekazywania żadnych dokumentów do organów skarbowych jak miało to miejsce w poprzednich latach.

 

Jednostki wpisane do KRS w innym rejestrze niż rejestr przedsiębiorców

przekazują do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej, jednak może być ono wysłane poza strukturą danych xml, np. w formie skanów PDF. Dodatkowo podatnicy CIT muszą złożyć sprawozdanie finansowe również do właściwego US w dowolnej formie, np. na elektroniczną skrzynkę podawczą US , na informatycznym nośniku danych. (dotyczy np. fundacji , stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności gospodarczej a utrzymują się ze składek członkowskich lub darowizn – są podatnikami podatku CIT lub zwolnieni z CIT)

 

Jednostki nie wpisane do KRS prowadzący księgi rachunkowe 

nie mają obowiązku przekazywania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Jednostki takie składają natomiast sprawozdanie finansowe go do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w formie strukturyzowanej udostępnionej przez szefa KAS, za pośrednictwem interfejsu API albo udostępnionej Aplikacji e-Sprawozdania Finansowe (dotyczy np. osób fizycznych , spółki cywilne osób fizycznych).

 

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS –  wspólnicy będący podatnikami PIT

przekazują e-sprawozdanie finansowe elektronicznie w formie ustrukturyzowanej do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy to spółek prowadzących pełną księgowość np. spółki jawnej, partnerskiej , komandytowej. Niemniej jednak uregulowania nie są w pełni jasne w tym temacie dlatego będziemy śledzić zmiany i informować Państwa na bieżąco.

 


Copyright © 2022 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.