Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

E-faktura w praktyce


aktualizacja: 05-12-2022
utworzono: 30-11-2022

1. Różnica między fakturą a e-fakturą

2. Wystawienie e-faktury bezpośrednio z KSeF – tylko w teorii

3. Daty na e-fakturze

4. Dokonywanie zmian na e-fakturze

5. KSeF nie przewiduje wystawienia

 

 

1. Różnica między fakturą a e-fakturą

Ogólne informacje o systemie KSeF zostały już przedstawione w naszych poprzednich artykułach. W tym przybliżymy szczegóły procesu wystawiania faktury ustrukturyzowanej (e-faktury) oraz rozwiązania jakie są obecnie na rynku.

Zacznijmy od odróżnienia faktury elektronicznej od ustrukturyzowanej:

faktura elektroniczna

e-faktura ustrukturyzowana

– wystawiana i przesyłana drogą elektroniczną w różnych formatach (np. PDF)

– generowana w określonym formacie i strukturze XML

– przesyłana bezpośrednio do kontrahenta

– wysyłana do KSeF (sprzedaż) i pobierana z KSeF (zakupy)

– w przypadku zniszczenia albo zaginięcia konieczność wystawienia duplikatu

– brak duplikatu faktur – wszystkie faktury są dostępne w centralnej bazie

– konieczność wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej przez kontrahenta

– konieczność wyrażenia zgody na otrzymywanie e-faktur poprzez KSeF w latach 2022-2023, gdy korzystanie z niego jest dobrowolne

– otrzymanie faktury w sposób uzgodniony z kontrahentem (np. mail, platforma wymiany danych)

– potwierdzenie otrzymania faktury przez kontrahenta to data nadania numeru KSeF

– przechowywanie faktur we własnym zakresie

– przechowywanie e-faktur przez 10 lat w KSeF


UWAGA:
zniknie konieczność archiwizacji faktur papierowych oraz elektronicznych, ponieważ będą one przechowywane przez 10 lat w KSeF. Wyjątek: faktury na zakup środków trwałych wykorzystywanych dłużej niż 10 lat, warto przechowywać we własnych zakresie.

 

 

2. Wystawienie e-faktury bezpośrednio z KSeF – tylko w teorii

Założenia systemu KSeF przewidują i są nastawione na korzystanie z innych oprogramowań poprzez zintegrowanie ich z interfejsem ministerstwa finansów. Dodatkowo jest też możliwość korzystania bezpośrednio ze strony KSeF.

Wówczas wystawienie e-faktury wygląda tak:

Jeśli chcielibyśmy skorzystać ze strony KSeF to przy uzupełnianiu danych e-faktury może wystąpić konieczność wypełnienia nawet 500 elementów, które możemy podzielić na kilka kategorii:

– elementy obligatoryjne – zapisy dokonuje się obowiązkowo (np. numer NIP)

– elementy opcjonalne – zapisy dokonuje się obowiązkowo, jeśli wymaga tego rodzaj faktury lub wymusza wcześniejszy zapis na fakturze

– elementy fakultatywne – wypełnienie pola nie jest wymagane dla poprawności pliku

Przykład – sekcja Płatność

zaznaczenie *nie* nie powoduje powstania dodatkowych obowiązkowych elementów
zaznaczenie *tak* rozwija kolejną listę i wymaga wypełnienia kolejnych pól

W zależności od prowadzonej działalności oraz wybranego rodzaju faktury, mogą powstawać różne pola obowiązkowe oraz pola opcjonalne.

 

 

3. Daty na e-fakturze

Data wystawienia to dzień przesłania jej do systemu KSeF. Data wystawienia w dotychczasowym jej rozumieniu będzie tylko wewnętrzną datą przygotowania faktury. Zwracamy uwagę, że wysłanie e-faktury do KSeF musi być w tym samym dniu co jej wystawienie.

Data sprzedaży to data wykonania usługi lub dostawy towaru, pozostaje w formie dotychczasowej, ale warto zwrócić szczególną uwagę, żeby opis na e-fakturze zgadzał się z datą sprzedaży.

Data otrzymania to dzień nadania jej numeru KSeF. Do czasu wprowadzenia obligatoryjnego korzystania z KSeF, w przypadku gdy odbiorca nie wyraził zgody na otrzymanie faktury przy użyciu KSeF, datą otrzymania będzie faktyczna data otrzymania faktury w sposób wcześniej uzgodniony.

W związku z powyższym przed wprowadzeniem obowiązku korzystania z KSeF warto zweryfikować umowy z klientami i dostawcami dostosowując je do nowych warunków, np. ustalić nowy sposób liczenia terminu płatności. Pomoże to uniknąć nieporozumień dotyczących terminów płatności w momencie, kiedy data wystawienia (przesłania do KSeF) będzie inna niż data otrzymania (nadania numeru KSeF).

W przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi wyraził zgodę na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych i faktura została wystawiona w KSeF, nie ma przeciwwskazań, aby sprzedawca dodatkowo (po przesłaniu faktury do KSeF) przekazał klientowi wydruk tej faktury lub wysłał ją np. mailem w formie pliku pdf.
Na ten moment nie ma możliwości dodawania załączników do e-faktury (np. protokół wykonanych prac, WZ). Praktyka biznesowa pokaże, w jaki sposób będzie się odbywało przekazywanie informacji związanych z treścią dzisiejszych załączników. Konieczne będzie wypracowanie nowego systemu komunikacji z klientami, np. poprzez odesłanie na fakturze do odrębnej korespondencji mailowej lub poprzez wklejenie linku odsyłającego do strony internetowej, na której takie informacje się znajdą.

 

 

4. Dokonywanie zmian na e-Fakturze

KSeF, choć nowoczesny, nie może wyeliminować pomyłek, jakie zdarzą się przy wystawianiu faktur, np. poprzez podanie błędnej nazwy towaru czy niewłaściwej ceny. Po wystawieniu e-faktury w KSeF nie można dokonywać w niej żadnych zmian. W takim przypadku, podobnie jak dziś, trzeba będzie po prostu wystawiać faktury korygujące.

Faktura ustrukturyzowana może być skorygowana wyłącznie fakturą korygującą w postaci ustrukturyzowanej. Faktura korygująca wystawiona w KSeF powinna zawierać numer KSeF faktury pierwotnej.

Faktura pierwotna wystawiona poza KSeF nie może zostać skorygowana w ramach KSeF, tak więc korektę musimy wystawić w formie dotychczasowej, np. przy użyciu systemów do fakturowania. Korekty takiej nie należy wysyłać do KSeF.

 

 

5. KSeF nie przewiduje wystawienia

1. Faktury dotyczące transakcji z zagranicą – wystawiane będą w dotychczasowej formie

2. Faktury wystawiane przy użyciu kasy rejestrującej – gdy transakcja nie przekracza kwoty 450 zł i będzie udokumentowana paragonem z kasy fiskalnej z numerem NIP nabywcy. KSeF w okresie dobrowolności nie obejmuje tych faktur, są one wystawiane tak jak dotychczas, ale wraz z wprowadzeniem obligatoryjnego korzystania z KSeF to jeszcze może ulec zmianie.

3. Faktury niezgodne ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. W KseF nie można wystawić faktur, które nie zawierają wszystkich obowiązkowych elementów faktury ustrukturyzowanej jak np. NIP sprzedawcy, czy dane nabywcy. Z kolei obowiązujące Rozporządzenie MF z dnia 29.10.2021 w sprawie wystawiania faktur w niektórych przypadkach zezwala na węższy zakres danych, czego KSeF obecnie nie przewiduje. Aby je wystawić w KSeF (na zasadzie dobrowolności) należy podać więcej danych niż przewiduje to rozporządzenie. Do takich faktur należą m.in:
– faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT (przedmiotowo i podmiotowo) – nie muszą zawierać NIP sprzedawcy, natomiast pole to jest wymagane przez KSeF,
– faktury za przejazd (np. autostradą, koleją) – nie muszą zawierać danych nabywcy, natomiast pole to jest wymagane przez KSeF.

4. Noty korygujące – nie wystawimy w KSeF, ale nadal możemy to zrobić na zasadach dotychczasowych poza KSeF.

5. Duplikaty faktur – do e-faktur nie wystawimy duplikatu, ponieważ nie istnieje możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury ustrukturyzowanej w systemie.

6. Faktury VAT RR – w KSeF nie będzie możliwości wystawiania faktur VAT RR (dokumentujących nabycie produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych).

7. Faktury pro forma – nie wystawimy w KSeF, ale możemy na dotychczasowych zasadach poza KSeF.


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.