Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Koronawirus – zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy


utworzono: 16-03-2020

W związku z pojawieniem się koronawirusa, sytuacja na świecie jak i w naszym kraju rozwija się dynamicznie. Pracodawcy również zmuszeni są do podejmownia odpowiednich kroków celem ograniczenia ryzyka rozprzestrzenia się wirusa w firmach. Pracodawca jest obowiązany bowiem chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 § 2 Kodeksu Pracy). Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, jak i zleceniobiorców czy samozatrudnionych (art. 304 § 1 Kodeksu Pracy)

 

Wydatki na zakup maseczek, środków do dezynfekcji, mydeł antybakteryjnych, ręczników papierowych i innych środków higienicznych, ponoszone przez pracodawców w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

 

Dodatkowo, pracodawca może zalecić pracownikom pracę zdalną, pokrywając wydatki na wyposażenie stanowiska pracy w czasie tzw. homeoffice np. służbowy laptop, internet (jeśli pracownik nie ma w domu), modem. Tego typu wydatki również można zaliczyć do kosztów podatkowych , bowiem wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

 

 

Art.207 § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

4) zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

5) uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;

6) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;

7) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

 

Art. 304. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.