Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Od 01.01.2021 pakiet SLIM VAT


aktualizacja: 25-02-2021
utworzono: 18-01-2021

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy polegające na uproszczeniu rozliczania VAT, tzw. pakiet SLIM VAT.

1.Faktury korygujące in-minus dla sprzedawcy – zrezygnowano z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik – sprzedawca może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, iż uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji oraz że warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Przepisy ustawy o VAT nie wyjaśniają, co należy rozumieć pod pojęciem „dokumentacji”. W uzasadnieniu wskazano, że dokumentami potwierdzającymi uzgodnienie z kontrahentem mogą być: dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów, korespondencja handlowa, dowody zapłaty, kompensaty itp., które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji. W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie posiada ww. dokumentacji, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. Zgodnie z przepisem przejściowym.

Tak więc w przypadku korekt sprzedaży in minus aby obniżyć podatek VAT należny, muszą być łącznie spełnione następujące przesłanki:

 • konieczne jest uzgodnienie z klientem warunków korekty,
 • konieczne jest posiadanie dokumentacji potwierdzającą uzgodnienie warunków korekty z klientem,
 • warunki korekty przewidziane w uzgodnieniu, uzasadniające korektę, muszą być spełnione,
 • konieczne jest posiadanie dokumentacji potwierdzającą spełnienie warunków korekty,
 • konieczne jest wystawienie faktury korekty sprzedaży.

Podatnik może stosować dotychczasowe przepisy ustawy o VAT (tj. przepisy obowiązujące do 31.12.2020 r. bazujące na obowiązku posiadania przez wystawcę faktury potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej) jeżeli wybór stosowania starych przepisów uzgodni na piśmie ze swoim kontrahentem przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021r.

 

2. Faktury korygujące in minus dla nabywcy – podmiot otrzymujący faktury korygujące będzie zobowiązany do odpowiedniego zmniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. Obecnie to nie moment otrzymania faktury korygującej, a moment spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania determinuje obowiązek korekty VAT naliczonego.

Tak więc w przypadku korekt zakupu in minus aby obniżyć podatek VAT naliczony, muszą być łącznie spełnione następujące przesłanki:

 • konieczne jest uzgodnienie warunków korekty,
 • warunki korekty przewidziane w uzgodnieniu, uzasadniające korektę, muszą być spełnione,

Podatnik może stosować dotychczasowe przepisy ustawy o VAT (tj. przepisy obowiązujące do 31.12.2020 r. bazujące na rozliczeniu przez nabywcę faktury korygującej w momencie jej otrzymania ) jeżeli wybór stosowania starych przepisów uzgodni na piśmie ze swoim kontrahentem przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021r.

 

3. Faktury korygujące in-plus – wprowadzono zasady określające sposób rozliczenia faktur korygujących in plus tj. zwiększających podstawę opodatkowania. Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie co nie dawało odpowiedniej pewności prawa. Obecnie korekta in-plus będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (tj. w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania).

 

4. Dla zastosowania 0% stawki VAT od zaliczki w eksporcie towarów wydłużono termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.

 

5. Podatnik może wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym (po wyborze tej opcji podatnik jest zobowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał). Przykładowo podatnik VAT świadczący usługę budowlaną B2B stosuje obecnie dwa różne kursy (dla VAT w dacie z dnia przed wystawieniem faktury, dla PIT/CIT w dacie z dnia przed wykonaniem usługi). Po zmianie przepisów będzie mógł ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT.

 

6. Wydłużono termin do odliczenia VAT do czterech miesięcy przy rozliczeniach miesięcznych, czyli o jeden miesiąc. Tak więc podatnik może ująć fakturę łącznie w ciągu 4 miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji, podatnicy rozliczający podatek VAT za okresy kwartalne rozliczają podatek VAT na dotychczasowych zasadach.

 

7. Zlikwidowano zakaz odliczenia VAT dla podatników nabywających usługi noclegowe w celu ich odsprzedaży.

 

8. Zwiększono także limit kwotowy dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł. Doprecyzowano, że w przypadku limitu wynoszącego 100 zł chodzi o kwotę bez podatku. Zmieniony przepis art. 7 ust. 4 brzmi obecnie:

Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

 

9. Zmiany dotyczące matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej – wprowadzono ograniczenie ochrony WIS, tj. gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz możliwości jej niewydawania, gdy zakres wniosku o wydanie WIS jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Ponadto okres ważności WIS wynosi 5 lat od dnia ich wydania.

 

10. Zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczą doprecyzowania, że chodzi o faktury, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na złote stosuje się zasady wykorzystywane dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, tj. zgodnie z art. 31a ustawy o VAT.

 

11. Wprowadzono przepisy w zakresie wyłączenia obowiązku stosowania MPP do potrąceń dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów, m.in. w przypadku nettingu,

 

12. Rozszerzony został katalog podmiotów mogących występować z wnioskiem o uwolnienie środków na rachunku VAT o podmioty:

 •  niebędące podatnikami VAT,
 •  nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które nie są podatnikami VAT.

 

13. Umożliwiono dokonywanie płatności z rachunku VAT również kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

 

14. Zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. Białej listy) – zrezygnowano z zamieszczania numerów PESEL w wykazie,

 

15. Nastąpiło przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

 

16. Rozszerzono prawo do składania deklaracji kwartalnych – również dla podatników świadczących usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

 

Poniżej znajdą Państwo prezentację przygotowaną przez MF:

Prezentacja Slim Vat


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.