Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Podsumowanie ważniejszych zmian podatkowych w 2019


aktualizacja: 19-02-2021
utworzono: 21-01-2020

Koniec roku jest momentem podsumowań wprowadzanych zmian, dlatego zebraliśmy dla Państwa najistotniejsze, w naszej ocenie, zmiany jakie weszły w życie 2019 r. w przepisach podatkowych.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w wybranych obszarach, zachęcamy do kontaktu.

 

1) wprowadzono 9% stawkę CIT dla małych podatników oraz rozpoczynających działalność gospodarczą, pod warunkiem, że przychody osiągnięte w roku podatkowym przez podatnika nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,

 

2) nowe zasady rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej; limit kosztów amortyzacji lub leasingu będzie wynosi 150 tyś. zł (225 tys. zł w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym), natomiast koszty eksploatacyjne w przypadku, gdy podatnik używa auta nie tylko do celów służbowych, ale też prywatnie, do kosztów uzyskania przychodu będzie mógł zaliczyć jedynie 75% tych wydatków,

 

3) zmiany zasad poboru podatku u źródła należyta staranność, oświadczenie o rzeczywistym właścicielu, obowiązek poboru podatku w przypadku należności przekraczających 2 mln zł rocznie na rzecz jednego podatnika, opinia o stosowaniu zwolnienia, oświadczenie płatnika, zwrot pobranego podatku u źródła (przesunięte na 2020r), możliwość stosowania kopii certyfikatów rezydencji dla sytuacji, w których kwota należności na rzecz tego samego podmiotu nie przekroczy 10 tys. zł rocznie,

 

4) Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez wybrane prawa własności intelektualnej (stawka CIT / PIT  5 %),

 

5) możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł, dopiero nadwyżka tej kwoty rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku (możliwość stosowania dopiero do rozliczania strat powstałych od 01.01.2019,  zatem całą stratę do 5 mln zł można odliczyć po raz pierwszy w deklaracji podatkowej za 2020 składanej w 2021),

 

6) wprowadzenia daniny solidarnościowej, tzw. trzecia skala podatkowa dla zarabiających powyżej 1 mln zł,

 

7) nowe zasady opodatkowania bonów i voucherów do VAT (bony jednego przeznaczenia SPV i różnego przeznaczenia MPV),

 

8) ulga na złe długi w VAT  – skrócenie terminu na skorzystanie z ulgi ze 150 do 90 dni,

 

9) wprowadzenie tzw. „exit tax”, podatkiem od niezrealizowanych zysków objęte może być przeniesienie niektórych składnika majątku poza terytorium Polski, jak i zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,

 

10) terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych wydłużone do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego,

 

11) obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR – dotyczył każdego zdarzenia, które skutkuje powstaniem korzyści podatkowej; będzie nią zasadniczo każdy przypadek oszczędności podatkowej, np. niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, a także powstanie albo zawyżenie straty podatkowej;  przepisy przewidują surowe sankcje za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie nowych obowiązków,

 

12) obniżka stawki PCC od umowy pożyczki z 2% do 0,5%,

 

13) możliwość uwzględnienia wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny,

 

14) skrócenie o jeden miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) terminu sporządzenia i przekazania do urzędów skarbowych rocznych informacji podatkowych np. PIT-8C, PIT-11; jednocześnie termin przekazania informacji podatnikom pozostaje bez zmian tj. do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Informacje te mają być składane urzędom wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo zmianie ulega zakres dochodów wykazywanych w PIT-11 i PIT-8C (dotyczy niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych),

 

15) wypłata pensji do rąk pracownika tylko na jego wniosek,

 

16) nowe zasady opodatkowania bonów i voucherów – bony jednego przeznaczenia (SPV) i bony różnego przeznaczenia (MPV),

 

17) nowa definicja pierwszego zasiedlenia,

 

18) podatek od wynajmowanych nieruchomości komercyjnych – objęcie nim znacznie szerszej grupy podmiotów, tj. właścicieli budynków niezależnie od ich rodzaju, wartych łącznie ponad 10 mln zł,

 

19) obowiązek sporządzania e-sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, podpisywanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz składanie do e-KRS (dotyczy e-SF sporządzonych po 01.10.2018, jeśli rok obrotowy kończył się 31.12.2018 to e-SF po raz pierwszy składany był do e-KRS w 2019),

 

20) zmiana zasad określana wysokości kosztów w przypadku konwersji długu na kapitał,

 

21) wprowadzenie zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami,

 

22) zmiana definicji małego podatnika dla CIT / PIT  – tj. u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro (przepis wprowadzony w 2019, stosowany od 01.01.2020),

 

23) nowe regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych,

 

24) zmiana obowiązku informacyjnego przez podatników podatku dochodowego o wyborze sposobu opłacania zaliczek na PIT / CIT oraz wyborze roku podatkowego (w rocznej deklaracji podatkowej),

 

25) wydłużenie terminu na wybór formy opodatkowania np. na zasadach ogólnych wg skali podatkowej czy podatek liniowy wg jednolitej stawki 19 %, (do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, de facto do 20 lutego),

 

26)zerowy PIT dla młodych – zwolnienia z podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia,

 

27) niższa stawka PIT 17% oraz wyższe koszty pracownicze od 01.10.2019,

 

28) likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności VAT od 01.11.2019,

 

29) możliwość przeznaczenie środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym VAT na zapłatę zobowiązań z tytułu:

  • podatku od towarów i usług,
  • podatku dochodowego od osób prawnych / fizycznych (od 01.11.2019),
  • składek ZUS (od 01.11.2019),
  • podatku akcyzowego (od 01.11.2019),
  • należności celnych (od 01.11.2019),

 

30) wykreś­lanie z rejestru podatników VAT od 01.09.2019 – wykreślenie z urzędu nastąpi jeżeli podatnik nie złoży deklaracji za 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał, okresy nieskładania deklaracji, po których możliwe jest wykreślenie z rejestru jako podatnik VAT, zostały skrócone o połowę,

 

31) nowe zasady dla opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku lub w trakcie wspólności majątkowej małżeńskiej po ustaniu tej wspólności,

 

32) wydłużenie terminu na skorzystanie z tzw. „ulgi mieszkaniowej” tj. wydłużenie 2-letniego okresu wydatkowania środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe do okresu 3 lat,

 

33) Wprowadzenie wykazu podatników VAT czyli tzw. białej listy od 01.09.2019. Wykaz jest prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), znajduje się na stronach internetowych:

 

34) możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kwot z tytułu finansowania własnego do wysokości 250 tyś. zł tzw. odsetek hipotetycznych tj. od dopłat wnoszonych przez wspólników lub zysków przekazanych na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki tzw. zysków zatrzymanych (przepis wprowadzony w 2019, stosowany po raz pierwszy w rozliczeniu podatkowym za 2020),

 

35) limit kosztów finansowania dłużnego – odsetki od pożyczek i kredytów można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów do kwoty 3 mln zł powiększonej o 30 %. EBITDA tj. zysk netto przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją (przepis wprowadzony w 2018, wykazywany po raz pierwszy w deklaracji podatkowej składanej w 2019),

 

36)  limit kosztów usług niematerialnych dla podmiotów powiązanych, limit ustalany jako suma dwóch zmiennych: 5% EBITDA oraz kwoty niepodlegającej ograniczeniom o wartości 3 mln zł (przepis wprowadzony w 2018, wykazywany po raz pierwszy w deklaracji podatkowej składanej w 2019),

 

37) podział na dwa źródła przychodów tj. przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z pozostałej działalności (przepis wprowadzony w 2018, wykazywany po raz pierwszy w deklaracji podatkowej składanej w 2019),

 

38) okres przechowywania dokumentacji pracowniczej :

  • pracownicy zatrudnieni po 1 stycznia 2019 r. – wynosi 10 lat,
  • pracownicy zatrudnieni pomiędzy 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r. – ustala się według starych przepisów (czyli 50 lat). Może on zostać skrócony do 10 lat, jeśli pracodawca dopełnił następujących formalności: przekazał oświadczenie (ZUS OSW) oraz raport informacyjny (ZUS RIA) do ZUS oraz do byłego lub obecnego pracownika,
  • pracownicy zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r. – okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 50 lat, bez możliwości skrócenia tego okresu

 

 

 


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.