Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Podsumowanie ważniejszych zmian podatkowych w 2020


aktualizacja: 30-07-2021
utworzono: 19-02-2021

Koniec roku jest momentem podsumowań wprowadzanych zmian, dlatego zebraliśmy dla Państwa najistotniejsze, w naszej ocenie, zmiany jakie weszły w życie 2020 r. w przepisach podatkowych.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami w wybranych obszarach, zachęcamy do kontaktu.

 

1)  nowe zasady w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej uzależnione jest od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy,

 

2) sankcje związane z nowelizacją ustawy o VAT, która wprowadziła od września 2019r. tzw. białą listę; od 2020r. podatnik, który zapłaci za transakcję o wartości ponad 15 tys. zł brutto na rachunek kontrahenta niewidniejący na białej liście, nie zaliczy tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów; sankcji będzie można uniknąć informując US dostawcy o przelewie na konto spoza „białej listy” w odpowiednim terminie od daty zlecenia przelewu,

 

3) brak możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z faktur na kwoty ponad 15 tys. zł brutto opłaconych z naruszeniem obowiązku zastosowania MPP; co ważne, wyłączenia z kosztów podatkowych nie stosuje się, jeżeli  sprzedawca nie umieścił na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, w przypadku, gdy faktura której dotyczy obligatoryjny MPP zawiera pozycje również spoza załącznika nr 15, konsekwencje w zakresie braku możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odnoszą się tylko do pozycji z tego załącznika,

 

4) jeżeli sprzedawca wystawi fakturę bez umieszczenia na niej wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, wówczas naczelnik US ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej na tej fakturze. Jeżeli nabywca, pomimo ustawowego obowiązku, nie dokona płatności z zastosowaniem MPP, wówczas naczelnik US ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku, przypadającej na nabyte towary/usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której będzie dotyczyć płatność. Sankcje w VAT nie będą ustalane dla podatnika będącego:

 • sprzedawcą/nabywcą – w przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe,
 • sprzedawcą – jeżeli nabywca ureguluje w mechanizmie podzielonej płatności wykazaną na fakturze kwotę odpowiadającą kwocie podatku przypadającą na dostawę towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 • nabywcą – jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która zostanie zapłacona z pominięciem MPP.

 

5) w celu ograniczenia zatorów płatniczych, dzięki której podatnicy PIT i CIT będą mogli korzystać z tzw. ulgi na złe długi (wcześniej taką możliwość mieli już podatnicy VAT). Nowe przepisy przewidują iż:

 • wierzyciel będzie miał prawo na pomniejszanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności (zaliczaną do przychodów należnych), jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który jest określony w umowie lub na fakturze (rachunku),
 • dłużnik będzie miał obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli nie zostało ono uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (rachunku),

Ulgę na złe długi będzie można stosować wyłącznie w przypadku, gdy spełnione będą łącznie następujące warunki:

 • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłyną dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa,
 • transakcja handlowa będzie zawarta w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy te nie dotyczą podmiotów powiązanych.

 

6) wprowadzono indywidualne rachunki podatników – tzw. mikrorachunki; to rachunki przypisane każdemu podatnikowi, na które będą płacone podatki PIT i CIT oraz VAT. Numer mikrorachunku można sprawdzić w dowolnym momencie, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Na mikrorachunek można wpłacać również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT i koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłaca się na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

 

7) podwyższono limit przychodów ze sprzedaży brutto dający status małego podatnika w PIT i CIT – z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR; status ten daje prawo m.in. :

 1. do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) do kwoty 50 000 euro w roku podatkowym,
 2. jest jednym z warunków uprawniającym do stosowania 9% stawki w podatku CIT (9% dla podatników których przychody osiągnięte w 2020r były do 1,2 mln EUR),
 3. kwartalnego rozliczania podatku dochodowego,

Dla VAT limit pozostał na dotychczasowym poziomie i wynosi 1,2 mln EUR.

 

8) od 1 października 2020 – likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT -27. Zamiast tego przedsiębiorcy składają nowy plik JPK_V7M lub JPK_V7K składający się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Część ewidencyjna obejmuje:

 • ewidencję sprzedaży gdzie trzeba będzie wskazać m.in. dodatkowe oznaczenia identyfikujące niektóre dostawy (np. budynków czy elektroniki) i usługi (w tym transportowe, telekomunikacyjne czy elektroniczne). Ponadto ewidencja będzie musiała zawierać także dodatkowe oznaczenia identyfikujące charakter dokonywanych transakcji (np. powiązania między stronami transakcji, objęcie transakcji mechanizmem podzielonej płatności), a także oznaczenia dowodów sprzedaży.
 • ewidencję zakupów gdzie trzeba będzie wskazać dodatkowe oznaczenia identyfikujące charakter dokonywanych transakcji oraz oznaczenia dowodów nabycia.

 

9) niezależnie od konsekwencji przewidzianych na gruncie KKS, które mogą zostać nałożone za brak złożenia deklaracji lub zrobienie tego po terminie, sankcjonowana będzie każda nieprawidłowość w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K uniemożliwiająca przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, która nie zostanie usunięta lub wyjaśniona w odpowiedzi na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego; każda niewyjaśniona nieprawidłowość będzie karana kwotą 500 zł; dodatkowo przy korygowaniu ewidencji JPK_VAT konieczne jest złożenie czynnego żalu,

 

10) nowa matryca stawek VAT i wiążąca informacja stawkowa WIS. Dzięki wprowadzenia nowej matrycy VAT, stawki będą określone

 • dla usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015),
 • dla towarów według kodów Nomenklatury Scalonej (CN),
 • dla obiektów budowlanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Dodatkowo, nowe regulacje umożliwią podatnikom zwrócenie się z wnioskiem o wydanie decyzji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie prawidłowości klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi na potrzeby określenia właściwej stawki VAT (Wiążąca Informacja Stawkowa).

 

11) ograniczono dla części przedsiębiorców (małych podatników vat) możliwość skorzystania z kwartalnego rozliczenia podatku VAT. Od 01.07.2020r art. 99 ust. 3a przyjmuje brzmienie :

Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników: [do rozliczeń kwartalnych vat]

 •  rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub
 • którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1.

 

12) od lipca 2020r zmiana zasad rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej; czynni podatnicy VAT będą mogli rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów

 

13) możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kwot z tytułu finansowania własnego do wysokości 250 tyś. zł tzw. odsetek hipotetycznych tj. od dopłat wnoszonych przez wspólników lub zysków przekazanych na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki tzw. zysków zatrzymanych (przepis wprowadzony w 2019r, stosowany po raz pierwszy w rozliczeniu podatkowym za 2020r),

 

14) firmy zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na 30.06.2019, musiały zacząć stosować ustawę o pracowniczych planach kapitałowych od 1 stycznia 2020, a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na 31.12.2019, musiały zacząć stosować ww. ustawę od 1 lipca 2020;  terminy zawarcia umów dla obu rodzajów firm zostały zrównane:

 •  umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020r.,
 • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

 

15) zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń – płatnicy według innych zasad rozliczą zaliczki na PIT, gdy pracownicy przekroczą próg podatkowy – płatnik będzie pobierał zaliczkę według wyższej stawki już w miesiącu przekroczenia progu, a 32-proc. stawką objęta będzie kwota przekraczająca próg,

 

16) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o 350 zł, tj. z kwoty 2.250 zł do 2.600 zł brutto. Taka podwyżka ma wpływ na wysokość innych świadczeń związanych z zatrudnieniem, np. dodatku za pracę w nocy, wynagrodzeniem za przestój, odprawą za zwolnienie grupowe, odszkodowaniem za mobbing czy dyskryminację. Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę etatową ma także wpływ na wypłaty dla zleceniobiorców i osób na tzw. samozatrudnieniu. W 2020r. minimalna ustawowa obowiązkowa stawka za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług wzrosła z kwoty 14,70 zł do 17 zł brutto.

 

17) od 01.02.2020  – Mały ZUS Plus gdzie składki na ubezpieczenie społeczne mają być liczone proporcjonalnie do dochodu. To rozwiązanie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których przychód w 2019 roku był niższy niż  120 tys. zł. Z obniżonej składki będzie można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Ulga nie obejmie przedsiębiorców, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców oraz tych, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej i jednocześnie są zwolnieni z podatku VAT. Chęć korzystania z Małego ZUS-u Plus będzie można zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej regulacji (czyli w tym roku między 1 a 29 lutego), a w kolejnych latach do końca stycznia. Nie zmieni się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS Plus.

 

18) na skutek obostrzeń i restrykcji wynikających z covid-19 wprowadzono pakiet pomocy tzw. tarczy antykryzysowych, w ramach wsparcia przedsiębiorcy mogli korzystać m.in.:

 1. ze zwolnienia ze składek ZUS,
 2. z bezzwrotnych pożyczek,
 3. ze świadczeń postojowych,
 4. z dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych,
 5. z dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) z WUP,
 6. z dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników z PUP
 7. subwencji z PFR
 8. zmiany terminów płatność zobowiązań podatkowych PIT / CIT, przygotowania SF.

 

 

 


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.