Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Zmiany do Polskiego Ładu 2.0


aktualizacja: 09-11-2022
utworzono: 19-07-2022

14.06.2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Większość zmian w podatkach zaczęła obowiązywać od 01.07.2022r.

Poniżej przybliżamy najważniejsze korekty Polskiego Ładu 2.0:

 

1.Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%, z jednoczesnym obniżeniem rocznej kwoty zmniejszającej podatek na 3.600 zł (tj. 12% z kwoty 30.000 zł wolnej od podatków, która nie ulegała zmianie), zaliczki na podatek płacone w lipcu 2022 r. będą już liczone według nowej skali podatkowej.

 

 

2. Znika ulga dla klasy średniej, która miała być rekompensatą za wprowadzenie obciążeń związanych ze składką zdrowotną.  Z ulgi będzie można skorzystać jeszcze tylko za 2022 r., ponieważ US będzie miał obowiązek obliczyć tzw. hipotetyczny podatek z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i jeżeli okaże się, że podatnik miałby stracić na likwidacji ulgi dla klasy średniej, to poinformuje podatnika o kwocie nadpłaty w terminie 21 dni od daty złożenia rozliczenia rocznego pracownika. Likwidacja ulgi dla klasy średniej nie powoduje konieczności przeliczania list płac za miesiące styczeń-czerwiec 2022 r.

 

 

3. Zlikwidowano ulgę 1.500 zł, którą wprowadzono w styczniu 2022 r. i przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem rodziców samotnie wychowujących dzieci według zasad sprzed 01.01.2022 r. Opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko będzie polegało na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu tej samotnej osoby, tak więc samotny rodzic będzie miał prawo do dwukrotności kwoty wolnej (60.000 zł), jednak przy zastosowaniu nowej skali podatkowej.

 

 

4. Zwiększono kwotę zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3.089 zł do 16.061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

 

 

5. Zerowy PIT dla osób pobierających zasiłki macierzyńskie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Przepisy te obowiązują z mocą wsteczną, od 01.01.2022 r., jednak pobrane do czerwca 2022 r. zaliczki nie podlegają korekcie – zostaną rozliczone w zeznaniu rocznym.

 

 

6. Likwidacja podwójnego systemu obliczania zaliczek za 2022 rok. Powoduje to brak porównywania wysokości zaliczki na podatek dochodowy dla pracowników i zleceniobiorców pomiędzy zasadami obowiązującymi do końca 2021r oraz zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez przepisy tzw. Polskiego Ładu. Wyjątkiem jest sytuacja obniżania wartości składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy – obowiązują zasady podatkowe na dzień 31 grudnia 2021 roku.

 

 

7. Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla tych osób powstanie z dniem powołania lub ustanowienia prokury, a wygaśnie z dniem odwołania.

 

 

8. Składka zdrowotna za osobę współpracującą będzie liczona od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, co oznacza, że w do końca 2022 r. wyniesie 419,91zł miesięcznie, zamiast dotychczasowych 559,89 zł miesięcznie.

 

 

9. Ujednolicono termin składania rocznego zeznania podatkowego, tak więc wszystkie PITy roczne będą składane do końca kwietnia kolejnego roku przez wszystkich podatników, niezależnie od formy opodatkowania. W tym też terminie będzie obowiązek dopłaty podatku PIT, jeśli wystąpi.

 

 

10. Możliwość zmiany formy opodatkowania dla niektórych podatników. Podatnicy którzy w 2022 r. wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, będą mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne i rozliczać się wg skali podatkowej. Zmiany będzie można dokonać do:

  • 22.08.2022 r. – w przypadku ryczałtowców, którzy chcą rozliczać się na zasadach ogólnych od 01.07.2022 r. => poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do US; po zakończonym roku podatnik będzie musiał złożyć dwa PITy roczne, odpowiednio za każdą połowę roku tj. na ryczałt i skalę. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie powoduje konieczności przeliczania zaliczek na podatek.
  • 30.04.2023 r. – w przypadku podatników rozliczających się liniowo lub ryczałtowo, którzy chcą rozliczać się wg skali podatkowej za cały rok 2022 => poprzez złożenie zeznania rocznego PIT-36. Zmiana z ryczałtu na skalę podatkową powoduje jednak konieczność założenia i uzupełnienia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów przed złożeniem zeznania rocznego. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie powoduje konieczności przeliczania zaliczek na podatek. Złożenie PIT-28 (od ryczałtu) lub PIT-36L (w podatku liniowym) oznacza rezygnację z możliwości zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne i rozliczania się wg skali podatkowej.

Dodatkowo, zwracamy uwagę, iż omawiana tu zmiana formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec roku podatkowego 2022. W kolejnych latach podatkowych, przedsiębiorca będzie musiał wybrać formę opodatkowania, jak zwykle, do 20 dnia kolejnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu w danym roku podatkowym, czyli w większości przypadków będzie to 20.02.2023 r.

 

 

11. Przywrócono możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej od podatku dla niektórych przedsiębiorców:

  • przedsiębiorcy na ryczałcie odliczą 50% zapłaconych składek zdrowotnych od przychodu (podatnicy mogą również uwzględnić składki zdrowotne opłacone przed 1 lipca 2022 r.)
  • przedsiębiorcy na liniówce zaliczą zapłaconą składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodów albo odliczą od dochodu (roczny limit odliczenia to 8,7 tys. zł, tak więc realne zmniejszenie podatku to 19% z 8,7 tys. zł), odliczeniu podlegają składki zapłacone przez cały 2022r., także te zapłacone w miesiącach styczeń-czerwiec 2022r,
  • przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej – 19 % zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

W przypadku jednak, kiedy po zakończeniu roku, podatnicy zdecydują się na zmianę zasad opodatkowania i rozliczenie całego roku 2022 według skali podatkowej to ulga ta im przepadnie, bowiem składka zdrowotna nie będzie odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych.

 

 

12.  Od stycznia 2023 r. roku nie tylko pracownicy, ale również zleceniobiorcy i inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście, po złożeniu płatnikowi stosownego oświadczenia będą mogły wskazać w jakiej wysokości płatnik ma dokonywać potrącenia od podatku:

  •  1/12 kwoty zmniejszającej tj. 300 zł (dla 1 płatnika)
  •  1/24 kwoty zmniejszającej tj. 150 zł (dla 2 płatników)
  •  1/36 kwoty zmniejszającej tj. 100 zł (dla 3 płatników)

Jednolity wzór PIT-2 będzie zawierać całokształt oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie wysokości zaliczki (dotychczas złożone pozostaną w mocy). PIT-2 będzie można składać maksymalnie u 3 płatników.

 

 

13. Od stycznia 2023 r. organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, będą otrzymywać 1,5 % przekazywanego podatku zamiast 1%.

 

 

14. Nowelizacja Polskiego Ładu, w odniesieniu do komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej, spowoduje że od 01.01.2023r. takie osoby będą musiały opłacać składkę zdrowotną na zasadach analogicznych do komplementariusze spółki komandytowej. Składka będzie równa 9% podstawy, którą z kolei będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS

 

 

15. Od stycznia 2023 r. wydatek na nabycie nieruchomości będącej zabytkiem, nie będzie stanowił kosztów uzyskania przychodów. Wydatki stanowiące koszty w ramach tzw. „ulgi Pałacyk+” będą stanowiły wyłącznie te związane z prowadzeniem prac konserwatorskich lub robót budowlanych po wydaniu stosownego pozwolenia przez konserwatora zabytków i po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego wykonanie tych prac.

 

 

16. Zmiana zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2) przy zaliczkach PIT dla osób mających kilka źródeł dochodu równocześnie – od 01.01.2023r. kwotę wolną od podatku będą mogli stosować: pracownicy, członkowie zarządu, osoby pracujące na podstawie kontraktów menedżerskich, zleceniobiorcy, osoby  na umowę o dzieło, inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście, osoby otrzymujące dochody z praw majątkowych, podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników (np. w oparciu o umowę o pracę z zagranicznym pracodawcą). Możliwość z korzystania z kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku podatkowego sprawi, że więcej podatników będzie na bieżąco otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Tym samym ci podatnicy unikną „mrożenia” pieniędzy w urzędzie skarbowym i odzyskiwania ich dopiero po złożeniu zeznania rocznego. Dotychczas oświadczenie PIT-2 mogli składać jedynie pracownicy.

 

 

17. Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – będą mogli składać swojemu płatnikowi od kolejnego roku wszyscy podatnicy, którzy przewidują, że uzyskany przez nich dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie skali podatkowej nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 30.000 zł

 

 

18. Wniosek o obliczanie zaliczek na podatek bez stosowania kosztów uzyskania przychodów – od 01.01.2023r. podatnik będzie miał także prawo złożyć wniosek o obliczanie zaliczek na podatek bez stosowania kosztów uzyskania przychodów (KUP) niezależnie od wysokości stosowanych kosztów.

 

 

19. Zryczałtowana składka zdrowotna od każdej spółki będącej podatnikiem CIT – od 01.01.2023r. przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki jawnej będącej podatnikiem CIT, jako wspólnik spółki komandytowej, jako komplementariusz SKA, jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., czy jako akcjonariusz PSA wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, składka zdrowotna będzie opłacana osobno od każdej spółki.

 

 

20. Automatyczny zwrot nadpłaty składek ZUS (od rozliczenia za 2022 r.) – w Polskim Ładzie 1.0 w razie nadpłaty składek przedsiębiorca miał mieć czas do końca maja następnego roku na zawnioskowanie o zwrot nadpłaconych składek. Wniosek złożony po terminie miał być pozostawiony bez rozpatrzenia. Polski Ład 2.0 zakłada automatyczny zwrot nadpłaconych składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.