Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Polski Ład – ulgi dla podatników od 2022r


aktualizacja: 27-05-2022
utworzono: 15-12-2021

(1) ulga CSR na społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) :

 • na działalność sportową, kulturową, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
 • oprócz zaliczania wydatków na CSR w koszty uzyskania przychodu (np. jako świadczeń o charakterze sponsoringowych czy marketingowych), dodatkowo po spełnieniu pewnych warunków, będzie możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% tych kosztów,
 • możliwe finansowanie np. klubu sportowego, w tym na zakup sprzętu, organizacja zawodów, stypendium sportowe, imprezy sportowe,
 • brak dolnych czy górnych limitów,

 

 

(2) ulga na zabytki – odliczenie od podstawy opodatkowania 50% wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków,

 

 

(3) ulga na ekspansję :

 • dotyczy wydatków poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży nowych produktów (przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika),
 • wydatki będą mogły zostać odliczone dwukrotnie tj. raz jako koszty uzyskania przychodu oraz dodatkowo 100% obniżenia podstawy opodatkowania,
 • do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć np. wydatki na marketing (np. udział w targach krajowych lub międzynarodowych, organizacja miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników, wszelkiego rodzaju działania promocyjno-informacyjne, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów), wydatki związane z dostosowaniem opakowań produktów do wymagań kontrahentów, przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych, przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom,
 • odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł,

 

 

(4) ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników :

 • dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają w niej wykwalifikowanych pracowników np. badaczy, programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów,
 • możliwa przy umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych (nawet w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu praw autorskich),
 • płatnik PIT za zatrudnionych, który z uwagi na stratę lub zbyt niski dochód nie rozliczył w pełni ulgi B+R przysługującej w danym roku podatkowym, będzie mógł pomniejszyć kwotę zaliczek na PIT pracowników o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku dochodowego przedsiębiorcy obowiązującej dla niego w danym roku podatkowym,
 • dotyczy zatrudnionych których zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową wynosi co najmniej 50% ich czasu pracy,

 

 

(5) ulga na venture capital :

 • polega na wprowadzaniu preferencji podatkowych dla podmiotów nabywających udziały (akcje) innego podmiotu, np. dla inwestujących w start-upy,
 • możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na inwestycję w udziały (akcje) alternatywnej spółki inwestycyjnej albo spółki, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji) – pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat,
 • odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 tys. zł,

 

 

(6) ulga konsolidacyjna (na fuzje) :

 • polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z nabyciem udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości uzyskanych w ubiegłym roku przychodów (innych niż przychody z zysków kapitałowych),
 • wydatkami do doliczenia nie są kwoty zapłacone przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem, lecz opłaty takie jak: np. obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę (due diligence), podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
 • odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 tys. zł,

 

 

(7) ulga na IPO (pierwszą ofertę publiczną na rynku regulowanym GPW lub New Connect) :

 • polega ona na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 150% kwoty wydatków na prospekt emisyjny i opłaty towarzyszące,
 • 50% wydatków na usługi doradztwa prawnego, podatkowego i finansowego, nie więcej niż 50 tyś zł,
 • oprócz preferencji podatkowych dla emitenta, przewidziane są też dla inwestora, który będzie mógł bez podatku i bez limitów kwotowych zbyć nabyte / objęte udziały (akcje), jeśli nastąpi to po upływie 3 lat,

 

 

(8) ulga na robotyzację :

 • polega ona na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na zakup robota przemysłowego, związanych z jego instalacją, zakupem oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania robota, przeszkoleniem pracowników w celu nabycia przez nich umiejętności korzystania z nowych urządzeń,
 • kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych,

 

 

(9) ulga na prototyp :

 • dla podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt, obejmuje produkcję próbną nowego produktu i wprowadzenie na rynek nowego produktu (jako uzupełnienie do ulgi B+R, która nie obejmowała tych wydatków),
 • przez produkcję próbną nowego produktu rozumie się etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu,
 • przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumie się działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży,
 • polega ona na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 30% wydatków poniesionych na wytworzenie wynalazku – w roku poniesienia i kolejnych dwóch,
 • odliczenie w roku podatkowym nie może przekroczyć 10% dochodu, osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych,

 

 

(10) ulga B+R :

 • zwiększenie limitu odliczeń – możliwość odliczenia 200% wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników, którzy są zaangażowani w prace B+R,
 • zwiększy się wysokość limitów odliczeń dla podmiotów posiadających status CBR,
 • wprowadzono możliwość łącznego stosowania ulgi B+R wraz z IP Box (wprowadzenie regulacji umożliwiającej podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych IP i opodatkowującemu je preferencyjną 5% stawką podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R),

 

 

(11) ulga na terminal płatniczy :

 • wydatni na nabycie i obsługę terminala płatniczego będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania maksymalnie 1 tyś zł, przy czym podatnicy którzy są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas fiskalnych, odliczą maksymalnie 2,5 tyś zł,

Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.