Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Wybrane formy pomocy dla pracodawcy w ramach tarczy antykryzysowej


aktualizacja: 29-05-2020
utworzono: 08-04-2020

1. Dofinansowanie zatrudnienia w razie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (art. 15g specustawy), który w następstwie wystąpienia COVID-19, zanotował spadek obrotów gospodarczych rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniejszy niż 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020r a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu do  łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego lub
 • nie mniejszy niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020r a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W obu przypadkach za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni kalendarzowych, jeśli okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca.

Ustawa uzależnia przyznanie dofinansowania od spadku sprzedaży towarów lub usług, jednocześnie nie podając definicji tej sprzedaży. Wg wyjaśnień WUP przedsiębiorca powinien wykazywać swoją sprzedaż towarów i usług zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami rozliczeń dla celów podatkowych.

Pracodawca, który objął pracownika przestojem ekonomicznym, może wypłacać mu wynagrodzenie obniżone, ale nie więcej niż o 50% i nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnej płacy, z uwzględnieniem wielkości etatu plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (łącznie maksymalnie można otrzymać 1.533,09 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 %). Przestój ekonomiczny – oznacza okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

Pracodawca, który obniżył pracownikowi wymiar czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do 1/2 etatu, zachowując mu jednocześnie co najmniej wynagrodzenie minimalne stosownie do etatu, uzyska z FGŚP dofinansowanie wynagrodzenia do wysokości połowy obniżonej płacy na skutek zmniejszenia etatu, ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (łącznie maksymalnie można otrzymać 2.452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc). Obniżony wymiar czasu pracy – obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy. UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 – można obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%.

Dopłaty obejmują pracowników oraz objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi chałupników, zleceniobiorców, wykonawców innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (np. kontrakt menedżerski), i członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną (z wyłączeniem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną).

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia (UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 – od dnia na „od miesiąca”) złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Świadczenia przysługiwać będą przedsiębiorcy, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r. oraz wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie, przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie otrzymane na pracownika. UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 – dotyczy utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową wyłącznie przez okres za który przedsiębiorca pobierał dofinansowanie.

Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową. Dofinansowanie może być przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli wniosek został złożony w kwietniu, dofinansowanie będzie dotyczyło wynagrodzenia przysługującego za pracę w kwietniu.

Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu nie stosuje się wypowiedzenia zmieniającego. Warunki te ustala się w porozumieniu zawartym przez pracodawcę z organizacją związkową, a jeśli nie występuje – z przedstawicielami pracowników. Porozumienie powinno określać co najmniej:

 • grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,
 • okres, przez jaki obowiązują przyjęte rozwiązania.

Kopię porozumienia należy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia przekazać okręgowemu inspektorowi pracy.

Pracodawca, może otrzymać pomoc z FGŚP wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał np. ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Przepisy art. 15g tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Wyjaśnienie jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego znajdują się na stronie

MRPiPS https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/jak-wypelnic-wniosek-o-dofinansowanie-do-wynagrodzenia-w-okresie-przestoju-ekonomicznego-wyjasniamy-krok-po-kroku

Więcej szczegółowych informacji wraz z umową i wnioskiem można znaleźć na  https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

 

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb specustawy)

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie między 02.01.2020 r. a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie zależy od spadku obrotów, gdy wynosi:

 • co najmniej 30% – należy się dofinansowanie do sumy 50% wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na jednego pracobiorcę maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 1.537,38 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%),
 • co najmniej 50% – należy się dofinansowanie do sumy 70% wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na 1 pracobiorcę maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 2.152,33 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%),
 • co najmniej 80% – należy się dofinansowanie do sumy 90% sumy wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na 1 pracobiorcę maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 2.767,28 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%).

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie, przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 – dotyczy utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową wyłącznie przez okres za który przedsiębiorca pobierał dofinansowanie. W przypadku niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Świadczenia przysługiwać będą przedsiębiorcy, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r. oraz wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od dnia (UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 – od dnia na „od miesiąca”) złożenia wniosku i jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków od 27.04.2020r. do 10.05.2020r. oraz drugi nabór wniosków od 25.05.2020r. do 07.06.2020r.

 

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał np. ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.

 

Więcej szczegółowych informacji wraz z umową można znaleźć na  https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

 

3. Dofinansowanie kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzc specustawy)

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od dnia (UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 – od dnia na „od miesiąca”) złożenia wniosku, w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1.300,00 zł),
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1.820,00 zł),
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (2.340,00 zł).

Świadczenia przysługiwać będą przedsiębiorcy, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r. oraz wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 – Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 –  Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Dofinansowanie wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków od 27.04.2020r. do 10.05.2020r. oraz drugi nabór wniosków od  25.05.2020r. do 07.06.2020r.

 

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Więcej szczegółowych informacji wraz z umową i wnioskiem można znaleźć na  https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

 

4. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd specustawy). Mogą się o nią starać mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Pożyczka może być udzielona:

 • mikroprzedsiębiorcy który prowadził działalność gospodarczą przed 01.03.2020r i zatrudniał pracowników na dzień 29.02.2020r UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 – także dla niezatrudniającego pracowników, UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 3.0 – Mikroprzedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność przed 01.04.2020, mogą się również obecnie ubiegać o jednorazową pożyczkę (zmiana art. 15zzd ust. 1 specustawy). Wcześniej wsparcie było dostępne dla tych z nich, którzy prowadzili działalność przed 01.03.2020r.
 • do wysokości 5.000 zł,
 • posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.04.2020 r. o pożyczkę może ubiegać się każdy wspólnik w spółce cywilnej bowiem zgodnie z art. 4 ustawy – Prawo Przedsiębiorców: “przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.” Zasada ta nie dotyczy spółki jawnej, ponieważ to spółka jawna jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa przedsiębiorców, a wspólnicy tylko działają w jej imieniu natomiast nie prowadzą działalności gospodarczej.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29.02.2020r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 – warunkiem umorzenia będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie należy złożyć w ciągu 2 tygodni po upływie 3 miesięcy od udzielenia pożyczki.

UWAGA : zmiana wynikająca z specustawy 2.0 – przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. MF potwierdziło, że wydatki sfinansowane z pożyczki z tarczy antykryzysowej są kosztem uzyskania przychodów. Katalog wydatków niestanowiących kosztów nie wymienia wydatków sfinansowanych umorzoną pożyczką.

Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29.02.2020r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wniosek o pożyczkę można złożyć w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 02.04.2020r

 

Więcej szczegółowych infomacji wraz z umową i wnioskiem można znaleźć na  https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Dane kontaktowe do pracowników PUP i WUP udzielających informacji o wsparciu https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty

 

 

 

 

 


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.