Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Pracowniczy plan kapitałowy PPK


aktualizacja: 11-09-2019
utworzono: 03-09-2019

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system oszczędzania dla pracowników. Pracodawca zobowiązany jest umożliwić pracownikom oszczędzanie w ramach PPK, a każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów określonych w ustawie, może z niego skorzystać. Oszczędności tworzone są wspólnie przez trzy strony: pracowników, pracodawców oraz państwo.

 

1. Jak działają PPK?

PPK polegają na utworzeniu indywidualnych rachunków dla tych osób zatrudnionych, które będą oszczędzać w PPK. Rachunki PPK są comiesięcznie zasilane wpłatami pracodawców i samych pracowników oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi ze strony państwa. Pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej, która zajmie się inwestowaniem zebranych na rachunkach środków. Pieniądze zgromadzone przez uczestnika PPK zostaną mu wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia. Jest to ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

 

 

2. Czy PPK dotyczy wszystkich pracowników?

Pracodawca zapisuje do programu automatycznie każdego pracownika, który ma mniej niż 55 lat. Dołączenie pracownika do programu powinno nastąpić nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek. Pracodawca ma obowiązek poinformować ich o takiej możliwości. Pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK, poprzez złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia. Co 4 lata pracodawca będzie ponownie zapisywał do PPK wszystkich swoich pracowników poniżej 55. roku życia, którzy wystąpili z programu. Pracownicy będą musieli ponownie złożyć pisemny wniosek w celu zrezygnowania z uczestnictwa.

 

 

3. Jakie obowiązki ma pracodawca?

Obowiązek wdrożenia PPK w firmie co do zasady dotyczy każdego pracodawcy. Pracodawca odpowiedzialny jest za:

  • zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową, którą wybierze w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.
  • zawarcie  umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestników, obsługę PPK oraz przepływ informacji między pracownikami a instytucją finansową.
  • naliczanie i wpłacanie na rachunki PPK uczestników składek swoich i pracownika.

 

 

4. Od kiedy pracodawca ma obowiązek utworzyć PPK?

Przepisy przewidują stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów do PPK. Ilość osób którą zatrudnia pracodawca decyduje o terminie kiedy  pracodawca musi utworzyć u siebie PPK. Harmonogram przystępowania kształtuje się następująco:

  • pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób  – 1 lipca 2019
  • pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 osób –  1 stycznia 2020
  • pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 osób – 1 lipca 2020
  • pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych – 1 stycznia 2021

 

 

5. Jaka jest wysokość składek na PPK ?

 

SKŁADKI OBOWIĄZKOWE SKŁADKI DOBROWOLNE
PRACODAWCA 1,5% wynagrodzenia brutto 0-2,5% wynagrodzenia brutto
PRACODAWNIK 2% wynagrodzenia brutto* 0-2% wynagrodzenia brutto

 

*Osoby zarabiające mniej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę mają możliwość złożenia wniosku o dokonywanie niższych wpłat podstawowych, jednak nie niższych niż 0,5% ich wynagrodzenia brutto.

 

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

 

6. PPK a podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpłaty dokonywane przez pracodawcę, zarówno te obowiązkowe, jak i fakultatywne, nie są uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Podlegają one natomiast opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy , ponieważ są one traktowane jako otrzymanie przez pracownika nieodpłatnych świadczeń. W związku z tym pracodawca będzie zobowiązany potrącić stosowny podatek z wynagrodzenia pracownika.

 

Co więcej, koszty prowadzenia PPK stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu. Pracodawca może je jednak uwzględnić dopiero po ich odprowadzeniu na rachunek instytucji finansowej.

 

7. Sankcje

Za niewywiązanie się ze swojego obowiązku pracodawca zapłaci grzywę w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Wszystko to będzie kontrolować Państwowa Inspekcja Pracy.


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.