Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Rozliczenie subwencji PFR


utworzono: 28-04-2021

Informujemy, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r. Odbędzie się on w kilku krokach:

 

Krok 1. Udostępnienie przez PFR propozycji rozliczenia

Procedurę rozliczenia subwencji zainicjuje bank, za pośrednictwem którego zawarli Państwo umowę subwencji finansowej. Do 12 miesięcy od wypłacenia Państwu subwencji finansowej, bank przedstawi – w bankowości elektronicznej – propozycję PFR w zakresie wysokości subwencji finansowej podlegającej zwrotowi lub umorzeniu.

 

Krok 2. Sprawdzenie treści oświadczenia

Konieczne jest zweryfikowanie treści oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej przygotowanej przez PFR, szczególnie w zakresie czy wszystkie wymagane pola dotyczące wyliczenia umorzenia subwencji finansowej zostały uzupełnione, a także czy dane zawarte w oświadczeniu są prawidłowe.

 

Krok 3. Uzupełnienie brakujących danych

Konieczne jest uzupełnienie wymaganych oświadczeń:

  • oświadczenie o wysokości straty na sprzedaży (tylko MŚP) – w przypadku nieuzupełnienia tego pola, PFR przyjmie wartość straty = 0,
  • oświadczenie o spadku przychodów – w przypadku braku danych w rejestrach (dotyczy listy kodów PKD uprawniających do 100% umorzenia subwencji),
  • innych oświadczeń – np. o odpowiedzialności karnej, o przeniesieniu rezydencji podatkowej (jeśli wymagane) czy o przekształceniu.

Po poprawnym wprowadzeniu danych w bankowości elektronicznej, zostanie Państwu przedstawiony zmieniony projekt oświadczenia o rozliczeniu, zawierający wprowadzone modyfikacje i uzupełnienia.

 

Krok 4. Podpisanie oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta o rozliczeniu subwencji finansowej musi zostać podpisane przez osobę składającą to oświadczenie za pomocą narzędzi autoryzacyjnych przekazanych przez bank.

Oświadczenie należy złożyć w ciągu 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej.

 

Krok 5. Weryfikacja oświadczenia przez PFR

Podpisane oświadczenie o rozliczeniu subwencji trafi do PFR, który zweryfikuje zawarte w nim dane z bazami danych m.in. z ZUS, MF, KAS, KRS, CEIDG, GUS.

 

Krok 6. Podjęcie decyzji przez PFR

Po rozpatrzeniu oświadczenia beneficjenta o rozliczeniu subwencji finansowej (a jeśli nie będzie złożone, to po upływie terminu na jego złożenie), PFR podejmie decyzję określającą kwotę subwencji finansowej podlegającą zwrotowi wraz z harmonogramem spłaty. Spłata następuje maksymalnie w 24 miesięcznych ratach, po upływie 13 miesięcy kalendarzowych licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypłacono subwencję. Jeśli nie są Państwo przedsiębiorcą uprawnionym do 100% umorzenia subwencji finansowej (co dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w wymienionych w regulaminie kodach PKD), to maksymalne umorzenie wynosi 75%otrzymanej subwencji dla mikroprzedsiębiorcy oraz 50% dla MŚP.

 

 

 

Instrukcje rozliczenia i umorzenia Subwencji PFR:


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.