Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

SLIM VAT 2 zmiany od 01.10.2021r.


aktualizacja: 14-02-2022
utworzono: 19-11-2021

Od 01.10.2021r obowiązuje większość zmian podatkowych z tzw. pakietu SLIM VAT 2

 

1. większa elastyczność przy odliczaniu VAT w korekcie deklaracji – dotyczy to odliczenia poprzez korekty, gdy upłynął termin do rozliczenia w „zwykłym” trybie (tj. na bieżąco), a podatnik chciałby skorzystać z prawa do odliczenia – obecnie można to zrobić nie tylko poprzez skorygowanie miesiąca, w którym powstało prawo do odliczenia, ale także jednego z trzech następnych, a dla rozliczających się kwartalnie są to dwa następne kwartały,

 

2. więcej czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi, czyli odzyskanie podatku VAT należnego z faktur niezapłaconych przez klientów, czas wydłużył się z 2 do 3 lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca wierzytelność; złagodzono też kryteria ulgi, np. można z niej skorzystać także wtedy, gdy podmiot, w stosunku, do którego ulga na złe długi jest stosowana jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji oraz dłużnik (nabywca) nie musi być czynnym podatnikiem VAT, natomiast pozostaje warunek, zgodnie z którym dostawca musi być podatnikiem VAT ( w stanie prawnym obowiązującym do końca września 2021 r. dłużnik będący w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego nie musiał zwracać odliczonego uprzednia VAT naliczonego zawartego w takiej wierzytelności – w wyniku SLIM VAT 2 na podatniku takim ciąży obowiązek zwrotu rozlicznego uprzednio VAT)

 

3. zasada rozliczania VAT należnego i naliczonego przy imporcie usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w tym samym miesiącu, dzięki czemu wskazane transakcje są neutralne podatkowo; prawo do odliczenia VAT w przypadku IU / WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych usług / towarów powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;  przedsiębiorcy nie grozi zaległość wraz z odsetkami (zmiana weszła w życie już 07.09.2021r i stanowi implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT,

 

4. korekty in minus dotyczące importu usług oraz WNT należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy; zmiana miała na celu doprecyzowanie momentu dokonania korekty,

 

5. wydłużenie terminu na zgłoszenie do US firmowego auta od którego przedsiębiorca chce odliczać 100 % podatku VAT naliczonego; należy to zrobić na formularzu VAT-26 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po poniesieniu pierwszego wydatku związanego z pojazdem, jednak nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7 za dany miesiąc, również w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie; wcześniej na zgłoszenie było tylko 7 dni,

 

6. wprowadzenie możliwości przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach,

 

7. prawo do płacenia z rachunku VAT składek na KRUS na ubezpieczenie społeczne rolników (ta zmiana wejdzie w życie 01.01.2022r).

 

8. uregulowano procedurę dotyczącą wypłaty środków z zamkniętego rachunku VAT (środków przekazanych uprzednio na rachunek techniczny), która nakłada obowiązek złożenia wniosku do US w celu wydania zgodny na uwolnienie środków; zgoda taka wydawana jest jeśli nie ma negatywnych przesłanek np. zaległości w podatkach.

 

9. wprowadzono możliwość wydania przez US zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT na podstawowy rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe; warunkiem jest aby posiadane przez podatnika zaległości były objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty,

 

10. dopuszczenie możliwości składania w akcie notarialnym oświadczenia dostawcy i nabywcy o tym, że decydują się na opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości (rezygnacja ze zwolnienie w VAT); nie ma już zatem potrzeby składania odrębnego oświadczenia do organu podatkowego,

 

11. w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej należało zmodyfikować definicję „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej” o zapisy dotyczące Irlandii Północnej w zakresie określonym w protokole IE/NI, tym samym usunięto zapisy dotyczące terytoriów UK z definicji „terytorium Unii Europejskiej” (Wyspa Man, Wyspy Normandzkie oraz Gibraltar)

 

12. zmodyfikowano pozycję 60 załącznika nr 15 ustawy o VAT – pozycja ta obecnie obejmuje: „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich” – PKWiU 26.20.1. – rozszerzono pozycję o części i akcesoria,

 

13. doprecyzowano zasady identyfikacji miejsca opodatkowania w tzw. towarowych transakcjach łańcuchowych, bowiem określono które dostawy są ruchome przy eksporcie lub WDT, gdy transport towaru organizuje pierwszy lub ostatni uczestnik; w efekcie nowelizacji łatwiej jest zidentyfikować miejsce opodatkowania poszczególnych dostaw kierując się ogólną dla takich transakcji zasadą, ale jednocześnie mając wprost wskazane w ustawie VAT, że jeżeli transport organizuje pierwszy dostawca to ruchoma jest jego sprzedaż (czyli wszystkie kolejne są VATowane w państwie przeznaczenia), a jeżeli finalny nabywca to ruchoma jest dopiero dostawa dokonywana dla niego,

 

14. zmiany dotyczące rozliczenia VAT z tytułu importu towarów opodatkowanego w procedurze art. 33a ustawy VAT; jeśli podatnik dokonujący importu towarów pominął taki import w rozliczeniu VAT lub wykazał z tego tytułu podatek w zbyt niskiej kwocie to może poprawić swój błąd, ale ma na to ograniczony czas – korekta JPK_V7M (za okres powstania obowiązku podatkowego) może być dokonana w terminie nie późniejszym niż czterech miesięcy licząc od końca miesiąca powstania obowiązku podatkowego; niedochowanie tego termin spowoduje utratę możliwości opodatkowania takiego importu w procedurze art.33a; sankcja ta nie pozbawia podatnika w sposób ogólny prawa do stosowanie procedury uproszczonej, a jedynie w odniesieniu do tego konkretnego importu, gdzie konieczne będzie rozliczenie importu na zasadach ogólnych wraz z zapłatą zaległości z odsetkami.

 

Ministerstwo Finansów wskazało ponadto, że w ramach projektu wdrażającego do polskiego systemu prawnego e-fakturę, procedowane są również zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. Dotyczą one m.in.:

  • braku obowiązku zamieszczania oznaczenia „Duplikat”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie,
  • braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta”, czy wskazywania przyczyny korekty
  • możliwości wcześniejszego wystawienia faktury – zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,.

Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.