Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Subwencje realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju


aktualizacja: 20-01-2021
utworzono: 07-05-2020

Rząd uruchomił nowy program pomocowy skierowany do firm, które ucierpiały wskutek COVID-19, w postaci subwencji realizowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Poniżej przedstawiamy niektóre kwestie praktyczne pomocy PFR.

 

Określenie statusu Mikro, Małego i Średniego Przedsiębiorcy

 1. mikroprzedsiębiorców – zatrudnienie do 9 osób (z wyłączeniem właściciela) oraz przychody roczne lub suma bilansowa mniejsze niż 2 mln euro (ok 8,5 mln zł)
 2. małych przedsiębiorców – zatrudnienie do 49 osób (z wyłączeniem właściciela) oraz przychody roczne lub suma bilansowa mniejsze niż 10 mln euro / rok (ok. 42,5 mln zł)
 3. średnich przedsiębiorców – zatrudnienie do 249 osób oraz przychody roczne mniejsze niż 50 mln euro (ok. 213 mln zł) lub suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro (ok. 183 mln zł)

Status Mikro, Małego i Średniego Przedsiębiorcy jest ustalany z uwzględnieniem danych na dzień 31.12.2019 r.

 

Warunek otrzymania subwencji

Spadek obrotów o 25% , porównujemy dowolny miesiąc po 01.02.2020 r. do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca w zeszłym roku. np. kwiecień 2020 r. do marca 2020 r. lub kwiecień 2020 r. do kwietnia 2019 r.,

Obroty dla celów subwencji są weryfikowane na podstawie złożonych deklaracji VAT (dla rozliczających się kwartalnie JPK_VAT). Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej oferowanej przez PFR, są rejestry publiczne (Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS).

 

Kryteria otrzymania subwencji

 1. na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą,
 2. na dzień złożenia wniosku nie otworzył likwidacji,
 3. na dzień złożenia wniosku nie zostało w stosunku do niego otwarte postępowanie upadłościowe,
 4. na dzień złożenia wniosku nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,
 5. na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą,
 6. zatrudnianie na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 1 pracownika,
 7. zatrudnianie pracownika(-ów) na ostatni dzień miesiąca poprzedniego w stosunku do miesiąca, w którym składany jest wniosek,
 8. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami podatków,
 9. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegał z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne,
 10. nie prowadzi działalności w zakresie:
 • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
 • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe,
 • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych,
 1. rezydencja podatkowa przedsiębiorcy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz jego działalność została zarejestrowana na terytorium Polski w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w 'raju podatkowym’.

 

 

Jak określić liczbę pracowników

 • na etapie ustalenia przynależ­ności firmy do grupy mikrofirmy lub MŚP ?
 • na etapie ustalania wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia dla mikro­firmy / MŚP ?

Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w dokumencie opracowanym przez PFR (do pobrania poniżej) – zwracamy uwagę iż definicja pracownika przyjęta na potrzeby ustalenia statusu Mikrofirmy / MŚP różni się od definicji pracownika przyjętej na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji.

 

Wykorzystanie środków z subwencji

 • przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • można przeznaczyć na przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty subwencji,
 • zakazane jest nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu,
 • zakazane są na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Przedsiębiorcy,

 

Wysokość subwencji dla mikroprzedsiębiorstw

 • obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji, która uzależniona jest od spadku obrotów, zaprezentowane w tabeli poniżej,
 • 75% subwencji może być bezzwrotne – 25% pod warunkiem kontynuowania działalności przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz 50% w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji będzie wyższy proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia.

 

źródło : PFR

 

Wysokość subwencji dla MŚP

 • zależy od wielkości obrotów i skali ich spadków, wartości subwencji może przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przycho­dów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%,
 • 75% subwencji może być bezzwrotne – 25% pod warunkiem kontynuacji działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania sub­wencji, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalenda­rzowych od dnia udzielenia subwencji w stosunku do stanu na 31.12.2019r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji będzie wyższy proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia.

 

źródło : PFR

 

Dla podatników VAT, do otrzymania subwencji niezbędna informacja o obrotach będzie pochodzić z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez MF i KAS.

WAŻNE aby złożyć deklarację VAT (a dla rozliczających się kwartalnie plik JPK_VAT) przed złożeniem wniosku o pomoc z PFR.

Wniosek o subwencję składa się za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, jednak nie wcześniej niż 4 dni kalendarzowe po wysłaniu deklaracji VAT-7 lub 7 dni kalendarzowych po złożeniu JPK_VAT – tak, żeby podczas obsługi wniosku PFR miał dostęp do aktualnych danych w rejestrach publicznych.

 

PFR – okreslanie liczby pracownikow

 


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.