Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Tarcza 2.0. Świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek ZUS, subwencje


aktualizacja: 12-05-2020
utworzono: 20-04-2020

W dniu 17.04.2020 Prezydent podpisał drugą specustawę rozszerzającą zakres pomocy państwa dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa, tzw. tarczę antykryzysową 2.0. Główne zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • świadczenie postojowe dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, o dzieło) będzie można uzyskać maksymalnie trzykrotnie, wcześniej było to świadczenie jednorazowe,
 • świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego, warunek to wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, nie uległa poprawie,
 • ze świadczenia postojowego mogą skorzystać wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przed 01.04.2020r., wcześniej była to data 01.02.2020r,
 • świadczenie postojowe dla samozatrudnionych bez limitu przychodów. Zniesiono warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15.595,74 zł),
 • możliwość umorzenia 50% nieopłaconych składek ZUS należnych za miesiące od marca do maja 2020r, dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób do ubezpieczeń społecznych na dzień 29.02.2020r. (jeśli były płatnikiem składek przed 01.02.2020r), na dzień 31.03.2020r. (jeśli były płatnikiem składek od marca 2020r), na dzień 30.04.2020r. (jeśli były płatnikiem składek od kwietnia 2020r), do liczby osób ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych; wcześniej była jedynie możliwość umorzenia 100% nieopłaconych składek ZUS tylko dla zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych na dzień 29.02.2020r,
 • opłacone już składki za marzec 2020r. także podlegają umorzeniu, przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj 2020r), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień, . tj. 11.05.2020r w przypadku osób opłacających składki wyłącznie za siebie, 15.05.2020r w przypadku firm opłacających składki za inne osoby. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek można złożyć w formie papierowej na druku RZS-P (formularz RZS-P do pobrania poniżej) lub wysłać pocztą elektroniczną na druku ZUS-EZS-P dostępnym na platformie PUE. Niezłożenie tego dokumentu lub przekazanie go do ZUS po terminie spowoduje utratę możliwości odzyskania nadpłaconych środków – zostaną rozliczone na poczet deklaracji za kwiecień 2020r. W przypadku zapłaty składek za kwiecień i maj, nie będzie możliwości odzyskania nadpłaconych składek.
 • możliwość umorzenia składek ZUS (100% lub 50%) także dla nowych przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 01.04.2020r, wcześniej była to data 01.02.2020r,
 • przychody z tytułu umorzenia składek ZUS nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, wcześniej zapomniano o podmiotach prawnych,
 • wniosek o pożyczkę może złożyć także mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, wcześniej była taka możliwość tylko dla firm zatrudniających pracowników na dzień 29.02.2020r. które przez okres 3 miesięcy nie zmniejszą stanu zatrudnienia,
 • przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, wcześniej nie było takiego rozwiązania w ogóle,
 • możliwe odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31.12.2019r. ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19 (Art. 31zy10). Wniosek może być złożony do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020r. konieczne jest opłacenie należności głównej oraz złożenie wniosku o odstąpienie od odsetek (formularz RDO – do pobrania poniżej)

 

Ponadto informujemy o planowanych dodatkowych formach pomocy. Mikrofirmy (zatrudniające od 1 do 9 pracowników) oraz małe, średnie (zatrudniające od 10 do 249 pracowników) i duże przedsiębiorstwa (zatrudniające od 250 pracowników) , które ucierpiały na skutek pandemii koronowirusa otrzymają łatwo i szybko dostępną pomoc w postaci subwencji. Jej celem jest poprawa płynności firm, kontynuacja ich działalności oraz utrzymanie miejsc pracy. Większość subwencji może pozostać w firmach jako środki bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią oraz zachowania miejsc pracy.

 

Sposób realizacji wsparcia

 • finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest dostępne w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji wypłacanych przez wybrane banki, program będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl,
 • finansowanie dużych przedsiębiorstw ma charakter indywidualny i obejmuje zarówno finansowanie dłużne, jak i zaangażowanie kapitałowe, realizowane bezpośrednio przez Polski Fundusz Rozwoju SA (wniosek online),
 • terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.

 

Dla kogo wsparcie?

 • dla mikrofirm tj. który zatrudniają co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 • dla MŚP tj. który zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
 • dla dużych przedsiębiorstw tj. w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro,
 • dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 01.02.2020r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,
 • beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki,
 • przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31.12.2019r.,
 • przedsiębiorca na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość,

 

Wysokość wsparcia

 • dla Mikrofirm :
  • subwencja obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji, która uzależniona jest od spadku obrotów, subwencja może wynosić do 324 tys. zł,
  • 75% subwencji może być bezzwrotne tj. 25% pod warunkiem kontynuowania działalności przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz 50% w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji będzie wyższy proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
 • dla MŚP :
  • wysokości sub­wencji zależy od wielkości obrotów i skali ich spadków, wartości subwencji może przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przycho­dów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%, subwencja może wynosić do 3,5 mln zł,
  • 75% subwencji może być bezzwrotne tj. 25% pod warunkiem kontynuacji działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania sub­wencji, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalenda­rzowych od dnia udzielenia subwencji w stosunku do stanu na 31.12.2019r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji będzie wyższy proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
 • dla dużych firm
  • finansowanie udzielane na bazie indywidualnej analizy finansowej,
  • finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok o wartości nawet do 1 mld zł,
  • finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot,
  • finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot,

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w przewodniku „Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR” (do pobrania poniżej) oraz prezentacji  „Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników” (do pobrania poniżej) jak również na stronach internetowych PFR – po oficjalnym starcie programu.

Źródło : www.pfr.pl

 

Załączniki do pobrania:


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.