Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Zmiany w podatkach 2019/2020


utworzono: 21-08-2019

 

W najbliższym czasie nastąpi wiele istotnych zmian w prawie podatkowym. Jeszcze w tym roku,  pojawią się nowe przepisy i nowe obowiązki, poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 

1. Sierpień 2019 => zerowy PIT dla młodych

Wynagrodzenia podatników, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę bądź umowy zlecenie do ukończenia 26 roku życia zwolnione są z PIT. Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85.528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT. Jedynie w 2019r. limit zwolnienia będzie wynosił 35.636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia 2019r. W kolejnych latach, jeżeli zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka ponad 85.528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej, czyli od razu 32%. Zwolnienie z PIT będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Niestety zerowy PIT nie dotyczy młodych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.

 

2. Wrzesień 2019 => biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny będzie nowy wykaz podatników VAT, tzw. biała lista. Mają znajdować się na niej informacje dotyczące statusu podatnika VAT, takie jak data rejestracji, wyrejestrowania oraz przywrócenia dla potrzeb podatku VAT. Celem jej jest stworzenie nowego, łatwo dostępnego rejestru, który umożliwia sprawdzenie czy dany podmiot na chwilę przeprowadzanej transakcji jest zarejestrowanym podatnikiem i jaka jest jego historia. Wszystko po to aby zminimalizować podatnikom ryzyka nieświadomego udziału w karuzelach VAT. Wykaz będzie aktualizowany raz na dobę każdego dnia roboczego i będzie można w nim sprawdzić dane kontrahenta z ostatnich 5 lat. Wykaz, oprócz połączenia wszystkich dotychczasowych rejestrów, zostanie rozszerzony o nowe dane, m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Ujawnienie rachunków bankowych będzie istotne ze względu na przepisy wchodzące w życie od 1 stycznia 2020r. , o których piszemy w pkt. 7.

 

3. Październik 2019 => obniżka PIT

Od 1 października 2019 r. obowiązywać ma nowa, niższa stawka podatkowa , tj.17% (zamiast 18%). Obejmie ona podatników rozliczających się w ramach pierwszej stawki skali podatkowej. Z obniżki podatku skorzystają ci, którzy rozliczają się zgodnie ze skalą podatkową, tj. pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści a także przedsiębiorcy. Obniżenie to nie dotyczy podatników rozliczających podatek linowy czy ryczałtowy. Obniżka podatku dotyczy tylko tych przychodów, które nie przekraczają kwoty stanowiącej granicę pierwszego progu podatkowego. Oznacza to, że od zarobków nieprzekraczających 85.528 zł zapłacimy 17% PIT, a od nadwyżki powyżej tej kwoty zapłacimy jak zwykle 32% podatku.

 

4. Październik 2019 => pracownicze koszty uzyskania przychodu w górę

Po zmianach, pracownicze koszty uzyskania przychodów zwiększą się niemal dwukrotnie, i wyniosą:

 • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł,
 • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł,
 • 3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł,
 • 3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł,
 • 4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł,
 • 5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł.

Dzięki nowym rozwiązaniom, przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafią wyższe wynagrodzenia netto.

 

5. Listopad 2019 => obowiązkowy MPP mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Mechanizm split payment to rozwiązanie znane już od lipca 2018 r. polegające na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę dzielona jest pomiędzy dwa rachunki. Część odpowiadająca wartości sprzedaży netto odprowadzana jest przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Natomiast część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT trafia na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Obecnie taki sposób rozliczania transakcji nie jest obowiązkowy.

 

Od listopada 2019 roku split payment będzie obowiązkowy dla branż najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe. Obowiązkowy split payment będzie obejmował m.in.:

 1. Surowce (węgiel ,koks, brykiet),
 2. Wyroby stalowe, rury, pręty,
 3. Metale szlachetne (złoto, srebro), metale kolorowe (aluminium, ołów, cynk, miedź),
 4. Paliwa, oleje, smary,
 5. Elektronikę (komputery, dyski twarde, telefony, konsole, aparaty),
 6. Części motoryzacyjne,
 7. Odpady i surowce wtórne,
 8. Roboty budowlane.

Wybrane kategorie towarów i usług objęte MPP wskazane są w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

 

Sprzedawca objęty obowiązkowym podziałem płatności nie będzie mógł wykluczyć tej metody płatności w umowie z nabywcą. Obowiązkowym stosowaniem MPP mają być objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa  wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty. Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15.000 zł podlegać będą natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Obowiązkiem sprzedawcy towarów oraz usług będzie przede wszystkim prawidłowe wystawienie faktury oraz przyjęcie należności w mechanizmie split payment. Faktura dotycząca transakcji objętych MPP musi zawierać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie faktur, w których wartość brutto przekracza 15.000 zł. W przypadku braku na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” na dostawcę może zostać nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% VAT.

 

Wprowadzono możliwość stosowania MPP również do tzw. płatności zbiorczych. Zastosowanie split payment do płatności zbiorczych będzie możliwe tylko w przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę więcej niż jednej faktury w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. Przepisy w zakresie MPP stosuje się również do faktur zaliczkowych i nie stosuje się do rozliczeń w formie potrąceń.

 

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

 

6. Styczeń 2020 => NIP na paragonie

Ustawodawca wprowadza ograniczenie w zakresie możliwości wymiany paragonów fiskalnych na faktury. Od 1 stycznia 2020r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. W przypadku stwierdzenia, że sprzedawca wystawił fakturę pomimo, że paragon nie zawierał NIP nabywcy, wówczas US ustali zarówno sprzedawcy jak i nabywcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

 

7. Styczeń 2020 => płatność na rachunek bankowy inny niż z białej listy podatników

Od 1 września 2019 r. dostępny będzie nowy wykaz podatników VAT, tzw. biała lista podatników, która będzie zawierać również numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG).  Od 1 stycznia 2020r. przelew na inny niż wskazany na liście rachunek bankowy, spowoduje, że wydatek taki nie będzie mógł być zaliczony do kosztów podatkowych. Ponadto podatnik, który przelał pieniądze na rachunek, którego nie zweryfikował, poniesie solidarną odpowiedzialność z kontrahentem, w przypadku gdy ten okaże się oszustem.

Ustawodawca przewidział sytuację, gdy podatnik pomyli się, dokonując przelewu na niewłaściwy (inny niż zawarty w wykazie) rachunek bankowy. W takim przypadku, podatnik powinien zawiadomić o wpłacie na niewłaściwy rachunek bankowy naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3  dni od dnia zlecenia przelewu. Wówczas sankcje związane z brakiem możliwości zaliczenia do kosztów nie będą miały zastosowania.

 

8. Styczeń 2020 => indywidualny numer konta bankowego do płatności zobowiązań podatkowych

Obecnie każdy z 400 urzędów skarbowych posiada swoje własne rachunki bankowe, przy czym każdy z nich dysponuje kilkoma numerami kont, które są dedykowane do wpłat konkretnych podatków, np. PIT, VAT, PCC. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Na początek dzięki nim będzie można regulować zobowiązania z tytułu PIT, CIT, VAT, oraz należności niepodatkowe np. opłatę skarbową.

 

9. Styczeń 2020 => ulga na złe długi w PIT i CIT

Z początkiem roku 2020 pojawią się nowe regulacje, zarówno PIT jak i CIT, których celem jest wzmocnienie płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez ograniczenie występowania zatorów płatniczych. Podatnik będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Dłużnik natomiast, będzie zobowiązany do doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania. W przypadku, gdy po dokonaniu korekty podstawy opodatkowania należność zostałaby uregulowana (zbyta), wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania oraz zapłacić podatek w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana (zbyta).

 

 10. Kwiecień / Lipiec 2020 => nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji VAT

Od 1 kwietnia 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K mają zostać zastąpione przez nowy plik JPK_VAT. Obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r., ale będą oni mogli sami zdecydować o wcześniejszym niż ten termin, przejściu na składanie nowego JPK_VAT. Dzięki nowemu plikowi JPK wysyłanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie będzie konieczne, podobnie jak przesłanie załączników do formularzy (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Druki te zostaną zastąpione dodatkowymi polami do uzupełnienia w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

 

W nowej strukturze JPK_VAT znajdą się m.in. dane identyfikacyjne podatnika, okres, za który składana jest deklaracja lub jej korekta a także informacje wskazujące na wysokość podatku. Tzw. cześć ewidencyjna ma odzwierciedlać historię dokonanych transakcji. Znajdą się tam daty zakupu i sprzedaży i przypisane do nich, odpowiednie stawki podatku. Tutaj także przedsiębiorcy uwzględnią dane partnerów biznesowych i numery faktur. W części deklaracyjnej znajdą się informacje, które obecnie przesyłamy w deklaracji VAT-7 czy VAT-7K. Część deklaracyjna będzie dostarczać informacji o “źródłach podatku należnego” oraz podatku naliczonego.  Do części deklaracyjnej zalicza się między innymi informację o WDT, WNT, eksporcie i imporcie towarów, dostawach w mechanizmie odwrotnego obciążenia czy podatku naliczonym do odliczenia. Podatnicy nadal będą mogli rozliczać się kwartalnie, jednak co miesiąc będą przekazywać część ewidencyjną nowego JPK_VAT, a dodatkowo raz na kwartał będą przesyłać część ewidencyjną wraz z częścią deklaracyjną w postaci nowego JPK_V7K.

 

11. Kwiecień 2020 => nowa matryca VAT

1 kwietnia 2020r. ma wejść w życie nowa matryca stawek VAT. Jej celem jest uporządkowanie obecnej sytuacji, która powoduje kłopoty interpretacyjne wśród przedsiębiorców. Nowa, uproszczona matryca odejdzie od klasyfikacji szczegółowej na rzecz bardziej ogólnej i połączy wiele kategorii towarów, które do tej pory funkcjonowały w różnych podgrupach. W niektórych przypadkach stawki dotychczas stosowane zostaną zmienione. Przykładem mogą być wyroby piekarnicze i ciastkarskie, które do tej pory były opodatkowane wszystkimi możliwymi stawkami, a teraz będą opodatkowane jednolitą stawką 5 proc. Stawka ta będzie miała zastosowanie także do wszystkich owoców.

 

12. Kwiecień 2020 => kara pieniężna za błąd w JPK

W związku z tym, że informacje zawarte w nowym pliku JPK_VAT mają na celu wykrywać nieprawidłowości w rozliczaniu VAT, muszą być rzetelnie sporządzone.  Od 1 kwietnia 2020r. wprowadzona zostanie kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd w JPK. Co ważne, w przypadku stwierdzenia przez naczelnika US błędu w JPK, naczelnik wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując jednocześnie te błędy. Podatnik zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania przesłać skorygowany JPK bądź złożyć wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów. Jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi nie prześle w terminie skorygowanego JPK bądź wyjaśnień, naczelnik US nakłada karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd stwierdzony w JPK


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.