Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Obowiązki sprawozdawcze za rok obrotowy 2020


utworzono: 28-09-2021

W związku z utrudnieniami spowodowane pandemii koronawirusa, przesunięte zostały terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych w przypadku jednostek sektora prywatnego, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.
Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych jednostek, których rok obrotowy był 01.01.2020 – 31.12.2020

W związku ze zmianami podatkowymi, wiele spółek komandytowych zdecydowało się na przedłużenie swojego roku obrotowego do 30.04.2021r. Także i w tym przypadku obowiązujące terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych zostały przesunięte. Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące terminy dotyczące obowiązków sprawozdawczych jednostek, których rok obrotowy był 01.01.2020 – 30.04.2021.

*Roczne sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdza jej organ zatwierdzający (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza, że organ zatwierdzający uznał je za rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. Jeśli roczne sprawozdanie jednostki podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską (na mocy art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości), nie można go zatwierdzić bez wcześniejszego przeprowadzenia badania. Zanim nastąpi zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, spółki są obowiązane do udostępnienia go wspólnikom wraz ze sprawozdaniem z działalności jednostki i sprawozdaniem z badania (jeżeli podlega obowiązkowi badania) najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników.

**W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki składa je wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym (art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jeżeli roczne sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w ustawowym terminie, należy je złożyć w KRS dwukrotnie, tj. w ciągu 15 dni po tym ustawowym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami. Przedsiębiorcy z KRS prowadzący księgi rachunkowe powinni złożyć dokumenty finansowe poprzez system Ministerstwa Sprawiedliwości, dostępny pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/
Zgłoszenie dokumentów finansowych do KRS musi być opatrzone podpisem elektronicznym co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisanej jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator. W trakcie przygotowania zgłoszenia (w kroku 1 – Rejestracja nowego zgłoszenia) system na podstawie danych zawartych w KRS wyświetli listę osób fizycznych, które mogą podpisać zgłoszenie do RDF. Gdy system RDF nie jest w stanie znaleźć takich osób fizycznych, dany podmiot może ten problem rozwiązać w szczególności na dwa sposoby, tj.:
1) zrealizować obowiązki sprawozdawcze przez system S24; ta funkcjonalność S24 (ekrs.ms.gov.pl/s24) dostępna jest dla wszystkich podmiotów z KRS; wniosek ten podlega opłatom (łącznie 140 zł),
2) powołać pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego), który dokona za spółkę zgłoszenia.
Dokumenty finansowe zamieszczone w RDF są przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Jednostki nie mają obowiązku przekazania dokumentów finansowych we własnym zakresie do administracji skarbowej (także w przypadku handlowych spółek osobowych obowiązek taki nie ciąży na wspólnikach).


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.