Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

Biuro Rachunkowe Poznań
Krafton Accounting Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Promienista 132, 60-142 Poznań
+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

po polskuenglish version
Biuro Rachunkowe Krafton Accounting Poznań

+48 618 607 910, biuro@krafton.com.pl

Eugeniusz księgowości wyjaśnia

Ulgi na złe długi w CIT / PIT w 2020r


utworzono: 29-12-2020

Od 1.01.2020 r. w podatku CIT i PIT obowiązuje tzw. ulga na złe długi, która oznacza określone uprawnienia dla wierzycieli, ale również obowiązki dla dłużników.

Nowelizacja ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadziła przepisy dzięki którym podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z tzw. ulgi na złe długi (wcześniej taką możliwość mieli już podatnicy VAT). Nowe przepisy przewidują iż:

  1. wierzyciel ma prawo na pomniejszanie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności (zaliczaną do przychodów należnych), jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który jest określony w umowie lub na fakturze (rachunku)
  2. dłużnik ma obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli nie zostało ono uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (rachunku).

Ulgę na złe długi będzie można stosować wyłącznie w przypadku, gdy spełnione będą łącznie następujące warunki.

  1. dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłyną 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa,
  3. transakcja handlowa będzie zawarta w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy te nie dotyczą podmiotów powiązanych.

Korekty podstawy opodatkowania (na plus lub na minus) dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od terminu płatności, pod warunkiem, że do dnia złożenia tego zeznania wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta, albo zobowiązanie nie zostało uregulowane.

przepisy: art. 26i ustawy o PIT i odpowiednio art. 18f ustawy o CIT


Copyright © 2024 KRAFTON ACCOUTING biuro rachunkowe Poznań | Materiał ten jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.